Infobrief oktober

Geliefde broers/zussen,

Sinds 11 maart dit jaar worden we geconfronteerd met overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus. Na eerdere versoepelingen door de overheid, worden nu maatregelen weer aangescherpt. Helaas geldt dit nu ook voor de kerken. Het virus laait weer op.

We denken allereerst aan hen die getroffen zijn door COVID-19 (de officiële naam van het coronavirus). We denken aan hen die geliefden hebben zien lijden in een ziekenhuis, op de IC, in het verpleeghuis of daadwerkelijk moesten begraven. Soms zonder afscheid te hebben kunnen nemen. We denken aan hen die bang zijn. Zich angstig voelen onder een virus zonder direct medicijn. We denken aan hen die in hun werkzaamheden geconfronteerd worden met meer zieken, die zich gehuld in beschermingsmateriaal begeven onder patiënten. Of die zich economisch bedreigd weten door de onzekerheid over het behoud van een baan of de voortgang van het bedrijf. We denken aan hen die worstelen met de afstand. Het geringe contact. De eenzaamheid. We denken met name aan hen die alleen zijn. We denken aan de kinderen en de jongeren die zich in deze belangrijke levensfase niet zo onbezorgd kunnen ontplooien als goed voor hen is.

Laten we elkaar gedenken in onze gebeden. Laten we de moed en de Geest hebben om steeds weer zelf te bidden in het geloof van Petrus. Petrus die schrijft dat we “onze zorgen op hem mogen afwentelen, want u ligt hem na aan het hart” (1 Petrus 5:7).

Verscherpte maatregelen en erediensten
De overheid heeft per direct een ‘dringend advies’ gegeven met niet meer dan 30 personen bij elkaar te komen. Dit geldt nu ook voor kerken. Gezien de grootte van de gemeente maakt dit het voor de GKv Bergentheim onmogelijk op dit moment fysieke erediensten te beleggen. Dat betekent dat we, waar het de erediensten betreft, teruggaan naar de situatie van maart dit jaar.

Concreet geldt voor de erediensten vanaf nu:

Er zijn alleen nog online diensten beschikbaar via het YouTube kanaal van de kerk, via de website van de kerk (www.gkvbergentheim.nl) en via kerkomroep.

 • Deze online diensten worden weer op zaterdag opgenomen om er verzekerd van te zijn dat er op zondag een dienst beschikbaar is (we voorkomen problemen die zich ‘live’ altijd kunnen voordoen) en om elk huishouden de gelegenheid te geven dit op een gewenst tijdstip te kunnen bekijken.
 • Elke zaterdag wordt er één (1) online dienst opgenomen. Doordat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen vervalt de noodzaak van opnamen van een tweede ‘eigen’ dienst. Er is voldoende online beschikbaar om als ‘tweede’ dienst te kunnen volgen.
 • Rondom de online dienst wordt er Bijbelstudiemateriaal en kindermateriaal op de website van de kerk geplaatst (www.gkvbergentheim.nl). Gebruik dit aub. N.B. Bij gastpredikanten kan dit uiteraard iets anders zijn, daar hebben we veel minder invloed op.
 • De online dienst zal ook liturgisch ‘schraler’ zijn. Niet alleen omdat het moeilijk is voor gezinnen (denk aub aan het kindermateriaal!), maar ook omdat het ‘ontmoetingskarakter’ van de eredienst dat we met name uitdrukken in wet en geloofsbelijdenis wegvalt. We willen ons in deze verwarrende tijd focussen op waar het echt op aankomt: Woord en Gebed. We willen waken voor de valkuil dat we doen ‘alsof er niets gebeurd is.’
 • Nu heel Nederland weer online diensten voorgeschoteld volgt houden we rekening met een toename van volgers uit andere plaatsen dan Bergentheim. Om die reden (privacy) zal er ook weer een apart ‘gemeentegebed’ worden opgenomen.
 • Huwelijks- en rouwdiensten zijn uiteraard wel ‘live’. Hierbij mogen maximaal 30 personen, uitgezonderd hen die een rol hebben tijdens de dienst, aanwezig zijn. Dit geldt ook voor eventuele doopdiensten, die echter wel op zaterdag worden opgenomen.

Jeugdwerk
Een belangrijk verschil met maart dit jaar is dat er nu geen sprake is van een volledige lockdown. De scholen zijn bijvoorbeeld nog steeds geopend. Dat betekent dat we doorgaan met het jeugdwerk.

De catechisaties gaan op de ‘normale’ wijze door. Uiteraard conform de coronamaatregelen. Dus: bij klachten blijf je thuis en meld je je netjes af. Handen worden bij in- en uitgang gedesinfecteerd. We houden 1,5 meter afstand tot iedereen die 18 jaar of ouder is. Er wordt goed geventileerd. En niet meer dan 30 personen.

De jeugdverenigingen gaan op een iets andere manier ook gewoon door. Namelijk in de kerk. In de kerk mogen wel 30 personen bij elkaar komen, in de huizen niet.

Oproep: het komt er op aan
Het komt er in deze tijd op aan. Hoe geef jij je relatie met de Heer Jezus Christus vorm? Volg je de online diensten? En zo ja, hoe doe je dat? Maar leven met de Heer is veel meer dan het volgen van een online dienst. Bid je dagelijks? Lees je de Bijbel? Bestudeer je deze? Bespreek je dit in het gezin en/of in de wijk? Nogmaals: het komt er in deze tijd op aan. Want het virus van het kwaad is overal onzichtbaar aanwezig en zal jou zeker niet ongemoeid laten. Dat virus houdt geen 1,5 meter afstand en wil je besmetten met een langzaam insluipende afstand. ‘Ach, dat geeft toch niet?’ ‘Een keertje.’ ‘Het is eigenlijk wel lekker zo, zonder kerk?’ En langzamerhand kan hét vaccin, dat een levende omgang met de Heer is, vervangen worden door een groepsimmuniteit voor het evangelie. Dat wil je toch niet? Om bovenstaande redenen wil de kerkenraad maximaal faciliterend bezig zijn. Niet alleen door voor online diensten te zorgen en het jeugdwerk volledig door te laten gaan, maar ook door Bijbelstudiemateriaal aan te bieden via de website (denk aan ons jaarthemaboekje) van de kerk en door ruimte te bieden om toch als kring of vereniging bij elkaar te kunnen komen.

Bijbelstudie, verenigingen, kringen
Op de website van de kerk, www.gkvbergentheim.nl, treft u z.s.m. een online reserveringssysteem. Hierin staan alle momenten dat u een zaal van de kerk kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een zaal van de kerk gebruiken voor een ontmoeting met de wijk, kring, Bijbelstudievereniging, mannenvereniging of vrouwenvereniging. Ook hier gelden de coronamaatregelen, dus daarom is aanmelding vereist.
Let er aub op dat elk gewenst moment, mits voldoende ruimte, mogelijk is: bijvoorbeeld zondagmorgen van 10-11, 11-12, zaterdagavond, maandagmorgen. Wat u wenst.
We bevelen dit heel erg aan! Bent u/jij op dit moment geen lid van een Bijbelstudiegroep en niet in de gelegenheid er een te formeren? Meld u dan aan bij Berend en Thea Pouwels (T: 0523-231851, E: bjpouwels@hotmail.com) en zij zullen proberen u aan een kring te koppelen.

Open kerk
De kerkenraad wil u voorgaan in het dienen van de Heer gedurende de hele week. Dat doen we door meer werk te maken van Bijbelstudiemateriaal rondom de diensten en door de diensten online te blijven opnemen (ook via Youtube) voor gebruik in een kring/wijk. Maar ook door het kerkgebouw door-de-weeks open te stellen voor bezoek en gebed.

 • De kerkdeuren staan de hele week open.
 • Er is een stilteruimte ingericht waar u altijd terecht kunt.
 • De predikant blijft op dinsdagmorgen werken vanuit het kerkgebouw.
 • De zalen kunnen gereserveerd worden voor alle soorten van Bijbelstudie.
 • Het jeugdwerk gaat door.
 • De wijkouderling/wijkdiaken zal verder binnen enkele weken ook contact met u opnemen om te horen hoe het u vergaat.
Tot slot hopen we de onderlinge gemeenschap creatief te blijven stimuleren. Voor initiatieven vanuit de gemeente staan wij uiteraard heel erg open.

Namens de kerkenraad,
voorzitter Johan ten Brinke